Doradztwo biznesowe

edge recruitment oferuje pakiet usług kompleksowego doradztwa biznesowego w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Wspieramy naszych Klientów realizując projekty w następującej tematyce:

 

Diagnoza stanu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji – audyt personalny

W ramach niniejszego działania przeprowadzimy analizę stanu obecnego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w poszczególnych jego aspektach: planowania zatrudnienia, zakresie oceny pracy, systemów motywacyjnych, planowania systemu następstw i sukcesji, awansów pracowników, ścieżek kariery oraz systemu doskonalenia kadr.

 

Opracowanie strategii personalnej

Strategia personalna odpowiednio przygotowana dla potrzeb organizacji pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi uwzględniając balans pomiędzy przychodami firmy  a kosztami, zwiększenie motywacji pracowników, ukierunkowane na cele biznesowe przedsiębiorstwa oraz budowę kultury organizacyjnej wspierającej strategiczne cele firmy. W ramach niniejszego panelu programujemy planowanie zatrudnienia, opracowujemy założenia systemu wynagradzania, założenia rozwoju pracowników oraz systemów je wspomagających oraz założenia polityki rekrutacyjnej firmy.

 

Opracowanie opisów stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy są podstawą tworzenia i realizacji polityki personalnej firmy, wspierającej rozwój organizacji. Pozwalają na skatalogowanie podstawowych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy, wskazują na kluczowe kompetencje oraz umiejętności, pozwalają również na usprawnienie systemu komunikacji oraz określenie wymogów związanych z doświadczeniem i oraz wiedzą dla celów rekrutacji.

 

Planowanie zatrudnienia

Celem niniejszego panelu jest diagnoza posiadanych zasobów personalnych, określenie ich potencjału, kierunków rozwoju oraz zaplanowanie potrzeb kadrowych w przyszłości. Planowanie dotyczyć będzie aspektów ilościowych i jakościowych zarówno w zakresie następstw, zastępstw, określenia ścieżek kariery zawodowej oraz planów rozwoju pracowników. Panel pozwoli również na określenie stanowisk kluczowych w firmie. Dzięki realizacji niniejszego panelu uzyskacie Państwo raport określający dopasowanie kompetencyjne na poszczególnych stanowiskach pracy, potrzeby rekrutacyjne w kwestii planów rozwoju firmy oraz ewentualnych następstw, kierunki rozwoju pracowników oraz określenie ścieżek kariery zawodowej.

 

Opracowanie systemu ocen okresowych

W ramach niniejszego panelu proponujemy opracowanie systemu oceny pracy wśród pracowników Państwa firmy. Opracowanie polegać będzie na określeniu celów i przedmiotu oceny w konsultacji z menedżerami, opracowanie arkuszy do oceny poszczególnych grup pracowniczych, instrukcji wspomagających proces oceny, określenie procedur dokonywania oceny oraz określenie zasad przeprowadzenia oceny. Po zakończeniu procesu przygotowania systemu oceny przeprowadzimy szkolenie wdrażające z systemu ocen, które pozwoli na zapoznanie się z wypracowanymi narzędziami, zapewni obiektywizm procesu, podkreśli wagę systemu ocen dla realizacji prawidłowej polityki personalnej oraz pozwoli na przygotowanie do realizacji oceny pracowników firmie.

 

Opracowanie systemu rekrutacji pracowników

Celem niniejszego panelu jest określenie polityki rekrutacyjnej oraz przygotowanie procesów adaptacji nowoprzyjętych pracowników. Pozwoli on na odpowiednią realizację polityki personalnej w zakresie doboru kadr oraz dostosowania narzędzi w tym zakresie. Panel obejmuje przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej z zakresu określania potrzeb rekrutacyjnych, przygotowanie procedur w tym zakresie, kanałów rekrutacji pracowników, technik prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, ich dokumentowania oraz  wprowadzania nowoprzyjętych pracowników do firmy.

 

Wartościowanie pracy

Dokonujemy wartościowania stanowisk pracy stosując metody z grupy analityczno-punktowych. Zwyczajowo wykorzystujemy dwie metody dla danego projektu, tak aby uniknąć błędów spowodowanych użyciem tylko jednej metody. Dodatkowo dokonujemy analizy porównawczej stanowisk otrzymanych w wyniku wartościowania. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do obiektywnego przeprowadzenia wartościowania stanowisk. Największym bowiem zagrożeniem dla wyników wartościowania tak w przeszłości, jak i obecnie jest źle pojęte ich dostosowanie do realiów firmy.

 

Opracowanie systemów premiowych

Podstawę systemu motywacyjnego stanowi wartościowanie stanowisk pracy, pozwalające na precyzyjne określenie miejsca każdego ze stanowisk w wewnętrznej strukturze stanowiskowej organizacji. Dobre praktyki wiążą proces tworzenia schematu wartościowania z modelem kompetencji, który powinien stanowić obraz wymagań jakie narzuca organizacja pracownikom, a więc także prezentowanym przez nich stanowiskom.

 

System wynagrodzeń winien być silnie skorelowany z zewnętrznym rynkiem wynagrodzeń. Korelacja ta jest odzwierciedlona poprzez zdefiniowaną przez Zarząd / Właściciela linię polityki płacowej. Te informacje pozwalają na skonstruowanie siatki płac całkowitych.

 

Elementem motywacyjnym w systemie wynagrodzeń pozostają przede wszystkim premie oraz podwyżki. Stąd też, kolejnym krokiem jest zaprojektowanie mechanizmów premiowych (prowizyjnych, akordowych, powiązanych z efektywnością , w oparciu o system ocen okresowych, MBO, itp. dla grup pracowników, których wkład i wysiłek jest decydujący z punktu widzenia realizacji celów firmy.

 

Usprawnianie procesów komunikacyjnych w organizacji

Kluczowa rola informacji w skutecznym zarządzaniu firmą skłania nas do zaprezentowania naszej oferty w zakresie usprawnienia jej przepływu w organizacji. W ramach niniejszego działania przeprowadzamy analizę dotychczasowych kanałów przepływu informacji oraz ich drożności. Proponujemy rozwiązania promujące większą efektywność w zarządzaniu informacją w firmie oraz budujemy system komunikacji wspierający główne cele biznesowe organizacji.