POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Agencja doradztwa personalnego – firma Barbara Rodziewicz edge recruitment, posiadającą Certyfikat wydany przez Marszałka Województwa Małopolskiego – nr rejestru 5038, w ramach zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych wg Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wdrożyła w swojej działalności i przestrzega następujących zasad ochrony danych osobowych:

Edge Team

ZASADY PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: wszystkie pozyskane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Ponadto, o tym jak dane zbieramy i przetwarzamy, dlaczego to robimy i jak je przechowujemy informujemy możliwie wyczerpująco i jasno ustalonymi kanałami komunikacji oraz na dostępnej na stronie internetowej www.edge.com.pl klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania i pozyskanych danych osobowych na potrzeby statutowej działalności firmy.
 2. Zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane które są rzeczywiście nam potrzebne, by zrealizować dany cel. Jeśli nie mamy podstawy prawnej ich pozyskiwania, każdorazowo prosiły o Państwa zgodę.
 3. Zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Zgodnie z naszymi regulacjami wewnętrznymi, będziemy regularnie prosić osoby, których dane dotyczą, aby dobrowolnie sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. W przypadku danych osobowych pracowników, aktualizacja danych może być konieczna ze względu na inne przepisy prawa.
 4. Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa).
 5. Zasada integralności i poufności danych: dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, były bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stale też rozwijamy nasze zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne.
 6. Zasada rozliczalności: Na żądanie organów uprawnionych do kontroli, jesteśmy w stanie wykazać, że dane osobowe gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa. W przypadku nowych usług, już od momentu ich projektowania, uwzględniamy ochronę danych.

RODZAJ DANYCH I PODSTAWA
ICH LEGALNEGO
PRZETWARZANIA

Rodzaj i kategorie pozyskiwanych danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania zawarte są w klauzulach informacyjnych.

Wszystkie rodzaje i podstawy legalnego przetwarzania zwarte są w wewnętrznym dokumencie – „Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych”, dostę pnym w siedzibie firmy Barbara Rodziewicz edge recruitment, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osób, których dane dotyczą, a zostały przekazane nam:

 1. Na formularzach elektronicznych lub papierowych w chwili składania aplikacji do pracy,
 2. Zgłoszenia szkoleniowego i innych wydarzeniach organizowanych przez nas,
 3. W formularzach serwisów ogłoszeniowych, gdzie są publikowane ogłoszenia,
 4. W rozmowach telefonicznych, gdy rozmowę inicjuje osoba, która jest właścicielem danych,
 5. Za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 6. Jako rekomendacje od osób trzecich,
 7. Bezpośrednio, podczas spotkań biznesowych.

PROFILOWANIE DANYCH

Profilowanie danych może być wykorzystywane przy wyborze kandydatów do wykonywania określonej pracy. Wstępny etap profilowania może odbywać się w sposób zautomatyzowany.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.edge.com.pl.

Oświadczenie o sposobie zbierania, przechowywania, usuwania, opracowywania i udostępniania danych osobowych w firmie Barbara Rodziewicz edge recruitment prezentuje poniższa klauzula informacyjna. Zgodnie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma Barbara Rodziewicz edge recruitment, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków reprezentowana przez Właściciela Panią Barbarę Rodziewicz.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@edge.com.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych. Informację można także uzyskać pod adresem e-mail edge@edge.com.pl lub pod numerem telefonu (12) 313 14 16 lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. Kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu,
  2. Realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom potencjalnych kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności firmy,
  3. Prowadzenia szkoleń i doradztwa biznesowego dla naszych Klientów.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobliwych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pozyskanie przez nas informacji, udostępnionej dobrowolnie przez osobę, której dane są przetwarzane w serwisach internetowych oraz w innych miejscach w związku z poszukiwaniem przez Państwa zatrudnienia, co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora, jako podmiotu profesjonalnie zajmującymi się poszukiwaniem pracowników. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Źródłem danych osobowych dla firmy Barbara Rodziewicz edge recruitment są:
  1. materiały i dokumenty przygotowane przez osoby, których dane dotyczą i wyraziły na to zgodę,
  2. dane publiczne dostępne w Internecie (źródła takie jak własne strony internetowe, portale społecznościowe, portale branżowe z danymi teleadresowymi, fora i grupy tematyczne, etc.).
  3. dane pozyskane podczas prowadzonych przez nas rozmów telefonicznych, gdy rozmowę inicjuje osoba, która jest właścicielem danych,
  4. dane pozyskane jako rekomendacje od osób trzecich oraz bezpośrednio, podczas spotkań biznesowych.
 6. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje w szczególności:
  1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr telefonu, adres e-mail, płeć, wizerunek w formie zdjęcia),
  2. dane dotyczące wykształcenia (nazwę i daty ukończenia szkół, ukończonych kursów),
  3. dane dotyczące doświadczenia zawodowego (dane dotyczące miejsca dotychczasowej pracy, sprawowane stanowiska i funkcje dane dotyczące doświadczenia zawodowego, referencje od dotychczasowych pracodawców).
 7. Dane osobowe osób, które spełniają kryteria rekrutacyjne zawarte w zbiorze danych kandydatów mogą zostać powierzone potencjalnym pracodawcom w celu umożliwienia kontaktu i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Firma Barbara Rodziewicz edge recruitment zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresów poczty elektronicznej wszystkich osób, których dane znajdują się w zbiorach Barbara Rodziewicz edge recruitment do kierowania na te adresy komunikatów informacyjnych i korespondencji niezbędnej do realizacji zadań związanych z rekrutacją.
 8. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu na jaki zostały pozyskane, chyba, że wyrażona przez Państwo zgoda pozwoli je nam dłużej przetwarzać. Wówczas czas przechowywania wydłuży się do momentu utraty ich przydatności (aktualności), nie dłużej jednak niż do czasu wycofania przez Państwo zgodny. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane papierowe – zniszczone. Wyjątkiem są dane osobowe których okres przechowywania wynika z przepisów prawa.
 10. Posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możecie Państwo wycofać osobiście w siedzibie Administratora, telefonicznie na numer (12) 313 14 16 lub kierując informację e-mail na adres: edge@edge.com.pl lub iod@edge.com.pl.
 11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług rekrutacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług i uwzględnienia Państwa kandydatur w trwających lub nowych projektach rekrutacyjnych. W przypadku projektów szkoleniowych lub biznesowy wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy w tym zakresie.
 13. W ramach prowadzonej przez nas działalności dokonujemy profilowania danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób fizycznych – tj. w szczególności wykształcenia, umiejętności czy doświadczenia zawodowego, czego celem jest wybór kandydatów spełniających wymogi konkretnych procesów rekrutacyjnych.
 14. W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w tym w zakresie profilowania, jednak brak możliwości przetwarzania danych i profilowania może uniemożliwić nam prawidłową realizację procesów rekrutacyjnych względem Państwa i w ten sposób wyłączyć Państwa z udziału w niektórych z projektów rekrutacyjnych.
 15. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. Każdorazowe podjęcie decyzji dotyczącej określonych kandydatów, wstępnie wyselekcjonowanych na podstawie profilowania poprzedzone jest szczegółową analizą dokonaną przez naszego pracownika.
 16. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.
 17. Firma dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób spełnić wymagania RODO i aby Państwa dane osobowe były skutecznie zabezpieczone.

SPOSÓB INFORMOWANIA O POZYSKIWANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Gdy dane zbieramy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, informacja przekazana jest natychmiastowo. Gdy dane pochodzą z innego źródła osoba, której dane dotyczą jest informowana:

 • w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych,
 • najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą (jeżeli dane wykorzystywane są w komunikacji z tą osobą), chyba, że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Informacje przekazywane są:

 • w klauzulach informacyjnych – zamieszczane są w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą lub w systemie rekrutacyjnym (Pełna klauzula informacyjna),
 • w linkach w e-mailach wysyłanych do osób,
 • osobiście lub telefoniczne podczas rozmowy z przedstawicielem. Osoba jest informowana o miejscu dostępności pełnej klauzuli informacyjnej,
 • elektroniczne, w tym poprzez umieszczenie tej informacji na stronie www.edge.com.pl.

PRAWA OSÓB ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoby fizyczne których dane są przetwarzane posiadają prawa, z których mogą skorzystać. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

 1. Prawo dostępu do danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:
  1. dlaczego przetwarzamy określone dane,
  2. jakie typy danych przetwarzamy,
  3. jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane,
  4. jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustaliliśmy ten okres.
 2. Prawo do sprostowania danych: każda osoba może żądać, niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych. W zależności od rodzaju danych, korektę można złożyć osobiście w biurze lub e-mailowo.
 3. Prawo do usunięcia danych: osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych można zgłosić osobiście w biurze ADO lub wysyłając zgłoszenie na adres edge@edge.com.pl lub iod@edge.com.pl. Żądanie zostanie zrealizowane tak szybko jak to możliwe (przyjęty podstawowy okres realizacji prawa to 1 miesiąc od zgłoszenia żądania).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą może zażądać ograniczenia przetwarzania jej danych. W sytuacji gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami możemy nadal przetwarzać dane pomimo żądania.
 5. Prawo do przenoszenia danych: każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać przeniesienia danych. Prośbę o przeniesienie można złożyć osobiście w firmie lub wysyłając zgłoszenie na adres edge@edge.com.pl lub iod@edge.com.pl. Dane zostaną przekazane tylko tej osobie, której dane dotyczą.
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania: osoba, której dane dotyczą może się sprzeciwić przetwarzaniu danych jeśli jest to czynione to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Osoba wnioskująca powinna każdorazowo wskazać nam rodzaj i przyczynę sprzeciwu.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NARUSZENIU
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Naruszenie ochrony danych osobowych to przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utrata, modyfikacja, ujawnienie lub udostępnienie danych przez administratora.

Osoby, których dane dotyczą zostaną poinformowane niezwłocznie, jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności zostanie ocenione jako wysokie. Jeśli bezpośrednie przekazanie informacji okaże się utrudnione, zostanie wydany publiczny komunikat.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformujemy niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż 72 godziny po wykryciu naruszenia, jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności zostanie ocenione jako wysokie.

KOMU I DLACZEGO DANE
SĄ PRZEKAZYWANE

Zgodnie z prawem możemy i przekazujemy dane pracowników, bez uzyskiwania dodatkowych zgód, by realizować nasze ustawowe obowiązki. Przekazujemy dane instytucjom, takim jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy (w razie konieczności), itp.

Dane osobowe powierzamy również, na podstawie umów powierzenia, podmiotom zewnętrznym realizującym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. księgowe, IT, prawne).

Podmiotom trzecim (klienci, podmioty realizujące usługi wspierające realizację działań) dane przekazujemy tylko w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Szczegóły dotyczące miejsca i przyczyny przekazania danych osobowych są każdorazowo zawarte w klauzulach informacyjnych dotyczących realizacji celów, na które dane były pozyskiwane.

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH

W firmie Barbara Rodziewicz edge recruitment został powołany Inspektor Ochrony Danych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych. Kontakt z Inspektorem jest zapewniony poprzez: e-mail: iod@edge.com.pl osobiście: w siedzibie firmy, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków pocztą na adres: Barbara Rodziewicz edge recruitment, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane przetwarzane są przez czas jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Cele przetwarzania wskazane są w dokumentacji przekazywanej osobom, których dane dotyczą. Wyjątkiem są sytuacje gdy dane muszą być przechowywane z powodu odrębnych przepisów.

Dane są usuwane lub anonimizowanie, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania)
 • osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu,
 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń,
 • upłyną terminy, wynikające z innych przepisów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W PLIKACH COOKIES

W ramach serwisu internetowego www.edge.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytic. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywanew następujących celach:

 • analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika - podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. RODO,
 • wykorzystywane są także w celach bezpieczeństwa oraz statystycznego określenia ilości odwiedzin danego serwisu.

INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.